29 - Đại lô Lê Nin - TP Vinh - Nghệ An
0985 664 966